utorak, 15 mart 2011 07:42

 

AlfaSoft Medicinski paket – Integrisani informacioni sistem

AlfaSoft medicinski paket je skup programa za zdravstvene ustanove u okviru primarne zdravstvene zaštite. Svaki od programa može da funkcioniše zasebno, ali je osnovna snaga ovog sistema u povezivanju modula i maksimalnoj automatizaciji poslovanja zdravstvene ustanove.
Sistem se oslanja na podatke koje Republički zavod za zdravstveno osiguranje (RZZO) daje kroz šifarnike na svom portalu. U potpunosti poštuje sve preporuke RZZO.

Osnovni delovi sistema su:

 • Elektronsko fakturisanje usluga u okviru primarne zdravstvene zaštite
 • Ugovori sa izabranim lekarom RIL
 • Elektronski karton za izabrane lekare i specijalističke službe
 • Elektronski protokol
 • Apoteka
 • Elektronsko fakturisanje izdatih lekova
 • Elektronsko fakturisanje pomagala

Elektronski karton je razvijen za sve službe u kojima lekari rade kao izabrani lekari i sa svim specifičnostima koje se odnose na pojedine službe. Omogućava štampu velikog broja dokumenata koji lekari popunjavaju u toku svog rada kao što su recepti i uputi.

Mogućnosti su velike i nabrajamo samo neke od njih:

 • u povezanom sistemu svi recepti koje prepisuje lekar se automatski prenose i prepoznaju u apoteci i dalje u elektronskom fakturisanju izdatih lekova
 • svi elektronski kartoni su kontrolisano dostupni drugim lekarima i specijalistima
 • uputi lekaru specijalisti kao i izveštaj lekara specijaliste se prenosi u elektronskoj formi
 • u okviru elektronskog kartona funkcioniše niz funkcija koje su specifične za stomatologiju, za ginekologiju, za pedijatriju, školsku medicinu, za medicinu rada i opštu medicinu
 • elektronski protokol je posledica podataka iz elektronskog kartona
 • elektronski karton je povezan sa evidencijom RIL
 • sve provere zdravstvene isprave osiguranika moguće je uraditi u momentu zakazivanja pregleda kod lekara
 • u okviru elektronskog kartona postoje i evidencije bolovanja i odsustva sa nastave, kalendar vakcinacija, sistematski pregledi, itd.


Sistem funkcioniše u prostorno distribuiranom sistemu kakve su zdravstvene ustanove koje pokrivaju seoske ambulante i apoteke. U sistemu koji se opremi kvalitetnom infrastrukturom i opremom sistem je moguće proširiti i unaprediti mrežnim servisima i softverom kao što je sistem za upravljanje dokumentacijom. Sistem se lako integriše sa AlfaSoft softverom koji je namenjen za finansije, obračun zarada i kadrovsku evidenciju, vozni park sa održavanjem, itd.

AlfaPomagala

AlfaPomagala predstavlja program koji omogućava apotekarskim ustanovama i ortopedskim kućama izradu elektronske fakture za medicinsko tehnička pomagala koja se izdaju na nalozima i receptima po novom sistemu fakturisanja koji važi od 01.03.2011. godine.
Program obuhvata sve funkcionalnosti potrebne za unos naloga, kontrolu podataka, generisanje fakture i import šifarnika sa portala RZZO, kao i import podataka o osiguranicima.

 

U program su ugrađene sve kontrole ispravnosti podataka i sprovode se odmah prilikom unosa, ali ukoliko novi šifarnici iz nekog razloga nisu blagovremeno učitani (npr. u udaljenim prodajnim mestima) , postoji i mogućnost naknadne provere ispravnosti unetih podataka, npr. pre kreiranja elektronske fakture kao i mehanizmi za automatsko retroaktivno usaglašavanje podataka sa novim šifarnicima, kao što je cena pomagala i slično…