AlfaSoft Knjigovodstvo

Savremeno knjigovodstvo

Programski paket "SAVREMENO KNJIGOVODSTVO" je integrisani programski paket koji predstavlja idealno rešenje za vodenje knjigovodstva svakog preduzeća pomoću računara. Ovim programskim paketom je moguće voditi kompletno knjigovodstvo jednog ili više preduzeća. Program je zasnovan na principu dvojnog knjigovodstva.
Sve parametre sistema kao što su sintetički i analitički kontni plan, poreski tarifni sistem itd. korisnik kreira i dopunjuje sam. Nalozi se mogu knjižiti direktno iz izvorne dokumentacije, nakon čega se štampaju u uobičajenoj formi. Svi ranije proknjiženi nalozi se mogu kasnije pogledati i po potrebi ponovo odštampati.
Program poseduje mogućnost vođenja i kompletnog robno-materijalnog knjigovodstva. Deo programskog paketa za robno-materijalno knjigovodstvo je predviđen da maksimalno automatizuje evidenciju robe u maloprodajama i veleprodaji, kao i evidenciju materijala i gotovih proizvoda kod proizvodnih preduzeća. Omogućava vođenje jedne veleprodaje u okviru preduzeća, do devet maloprodaja i jedan ugostiteljski objekat, takođe omogućava gotovo neograničen broj magacina robe, gotovih proizvoda ili materijala koji se mogu voditi po veleprodajnim, prosečnim ili planskim cenama.

Ulaz robe se realizuje preko ulazne kalkulacije, po potrebi se vrši nivelacija cena roba na zalihama, ili se formira nova prosečna cena. Ukoliko roba ulazi iz sopstvene proizvodnje ili iz jedne maloprodaje u drugu koriste se interne otpremnice i prenosnice.
Izlaz se realizuje na osnovu otpremnice ili fakture, kada se može i korigovati prodajna cena što prouzrokuje i nivelaciju izdate količine. Programski paket sam vodi trgovačke knjige, knjigu KEPU...... Programski paket ima integrisan segment za fakturisanje, koje automatski formira i nalog za knjiženje. Moguće je prilagoditi izgled fakture željama korisnika, kao i štampanje memoranduma. Sve fakture se memorišu, i po potrebi se mogu ponovo odštampati. Program automatski vodi i knjigu ulaznih i izlaznih faktura, i poseduje mogućnost popunjavanja virmana.
Program omogućava veliki broj raznih izveštaja, pregleda sintetičkih i analitičkih kartica, praćenje po organizacionim jedinicama. U kombinaciji sa veoma moćnim mehanizmom za praćenje kupaca i dobavljača koji omogucava sve informacije od običnog pregleda dugovanja i potraživanja, do izdvajanja po valuti ili periodu i štampanja IOS-a i opomena. Omogućava pregled nabavke ili prodaje direktno sa kartice kupca-dobavljača, pregled kartica prilikom knjiženja izvoda radi povezivanja otvorenih stavki, lager lista po nazivima ili delovima naziva roba i po dobavljačima i magacinima, kartica robe, porezi, preračunate stope za veleprodaju i maloprodaju.
Štampanje zaključnih listova, dnevnika, raznih izveštaja, bilansa uspeha i stanja samo su neke od mogućnosti našeg softvera.
Program poseduje mogućnost automatskog prelaza u novu poslovnu godinu, sa automataskim formiranjem naloga za knjiženje početnog stanja, štampanje zakljucnih listova...
Važno je napomenuti da postoje varijante programa za rad u agencijama (vodjenje više preduzeća na jednom računaru) i rad u mrežnom okruženju gde se istovremeno mogu pregledati i štampati različiti izveštaji. Takođe omogućena je zaštita pristupa podacima i obrada za slučaj kada na istom programu radi više operatera