Alfasoft Zadruge

Programski paket "Zadruge"

AlfaSoft-ov proizvod "AlfaSoft-ZADRUGE" je računarski program kreiran i prilagođen da pokriva sve aspekte poslovanja preduzeća koja se bave poslovima otkupa poljoprivrednih proizvoda, kreditiranjem kooperanata i skladištenjem žitarica.

Projektovan je po standardima koji daju pozitivne odgovore po pitanjima bezbednosti sistema, pouzdanosti i efikasnosti u radu. Za sav rad sa programom je dovoljan jedan personalni računar klase pentium 4  i štampač bilo koje klase.

Project Information

Klijent

"ZZ Vojka" 

"Silos Miljković"  

"Zadruga Budjanovci"

"ZZ Vlajkovac" 

"ZZ Platičevo"

"Zadruga Medoš Erdevik"

"ZZ Šimanovci"

"OZZ Dobrinci"

"OZZ Prhovo"

...

Osnovne prednosti:

 • efikasna i funkcionalno povezana aplikacija, koja svojim konforom i tehničkom naprednošću omogućava da se vreme i energija troše na produktivnije poslove od samog unosa podataka
 • aplikacija je razvijena tako da može da prati razvoj vašeg poslovnog sistema i da se prilagođava Vašim potrebama
 • postoji samo jedno mesto unosa podataka čime se smanjuje mogućnost pojave  grešaka
 • strogo definisana prava pristupa podacima od strane korisnika ( vlasnik ima pristup svim opcijama, a operateri samo odredjenim opcijama vezanim za njihov rad )
 • mogućnost povezivanja sa kolskom vagom, čime se ubrzava prijem i otprema žitarica i mogućnost pravljenja grešaka pri prijemu ili otpremi svodi na minimum ( izmerenu količinu je nemoguće ručno prepravljati ! )
 • svođenje na JUS količine žitarica pri samom prijemu ili otpremi, tako da se kooperantu daje na uvid na samoj vagi sa kolikom količinom raspolaže, a firmi kompletan uvid u stanje žitarica u silosu (ako isti postoje)
 • mogućnost automatskog obračuna troškova ulaza , rada laboratorije  i sušenja na samom prijemu
 • prenosi vlasništva sa jednog na drugog kooperanta što se prati štampom vlasničkog lista ili ako je reč o otkupu žitarica štampom PDV priznanica
 • mogućnost različitih uslova obračuna (svođenja na JUS količina) za svakog kooperanta ponaosob
 • mogućnost vršenja robnog kreditiranja u paritetu ili ne
 • vršenje robne razmene za žitarice koje kooperant poseduje
 • automatsko robno razduženje kooperanata, pri čemu postoji mogućnost štampe kompenzacija i PDV priznanica
 • obračune lagera, izlaza kala i ostalih troškova skladištenja žitarica za one firme koje se bave poslovima skladištara
 • mogućnost praćenja lagera materijala, koje je omogućeno time što se knjiže i dokumenti koji se odnose na ulaz i otpremu materijala
 • evidencija ugovora o robnom kreditiranju ili uskladištenju žitarica
 • mogućnost uslužnog merenja
 • štampa kartica kooperanata (stanje žitarica u silosu ili robno-fin.  zaduženje)